{!– PGC_VIDEO:{“thumb_height”: 360, “thumb_url”:
“289a001aedb758e09771”, “vname”: “”, “vid”:
“efbc1c29e0a3413b900595de098215c9”, “thumb_width”: 640,
“src_thumb_uri”: “29a60010997b9e039b52”, “sp”: “toutiao”,
“update_thumb_type”: 1, “vposter”:
“”, “video_size”:
{“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854, “file_size”:
2048887}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”: 1280,
“file_size”: 2923092}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”: 0,
“w”: 640, “file_size”: 1805410}}, “md5”:
“ffccca489b885884f4eb130de82c3df6”, “duration”: 138.76, “file_sign”:
“ffccca489b885884f4eb130de82c3df6”, “thumb_uri”:
“289a001aedb758e09771”, “vu”: “efbc1c29e0a3413b900595de098215c9”} –}

\n

{!– PGC_VIDEO:{“thumb_height”: 360, “file_sign”:
“aa2cfff7c664115ead40a96526518327”, “vname”: “”, “vid”:
“v02016a70000bgpbr7q7u0rfqnmb6g4g”, “thumb_width”: 636, “video_size”:
{“high”: {“duration”: 29.88, “h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 848,
“file_size”: 1505158}, “ultra”: {“duration”: 29.88, “h”: 486,
“subjective_score”: 0, “w”: 858, “file_size”: 1772729}, “normal”:
{“duration”: 29.88, “h”: 360, “subjective_score”: 0, “w”: 636,
“file_size”: 1116139}}, “src_thumb_uri”: “15ddf00079e6d8cfad3df”,
“sp”: “toutiao”, “update_thumb_type”: 1, “vposter”:
“”, “vu”:
“v02016a70000bgpbr7q7u0rfqnmb6g4g”, “duration”: 29.88, “thumb_url”:
“161b200015b708986ad61”, “thumb_uri”: “161b200015b708986ad61”, “md5”:
“aa2cfff7c664115ead40a96526518327”} –}

回答:

回答:

\n

问题:这种残局,老师讲课下,多谢先生?

JAYA导师原创编舞:Esclate

\n

\n

{!– PGC_VIDEO:{“hash_id”: 8318714353329613693, “video_md5”:
“737202a14227ab7da67dca0c6bbe7423”, “thumb_height”: 360, “media_id”:
51562906228, “vname”:
“\\u683c\\u5f0f\\u5de5\\u5382\\u8096\\u83f23.18\\u3002.mp4”,
“neardup_id”: 12027812614206735793, “thumb_width”: 640,
“src_thumb_uri”: “19c0000738a8ee6bc154”, “sp”: “toutiao”,
“update_thumb_type”: “1”, “vposter”:
“”, “vid”:
“3665e3c2acb042b79c61cdd3a8cf65dc”, “duration”: 66, “vu”:
“3665e3c2acb042b79c61cdd3a8cf65dc”, “md5”:
“207447eef1522500303c3d108305df21”, “item_id”: 6400220391939244545,
“user_id”: 51203004121, “thumb_uri”: “19c400091786deb3f397”,
“group_id”: 6400220391939244545, “thumb_url”: “19c400091786deb3f397”,
“video_size”: {“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 3, “w”: 854,
“file_size”: 4141164}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 3, “w”:
1280, “file_size”: 8207300}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”:
3, “w”: 640, “file_size”: 2867186}}} –}

回答:

\n

{!– PGC_VIDEO:{“thumb_height”: 360, “file_sign”:
“ea1d8b14b256f65c07be15a2b47c57ad”, “vname”: “”, “vid”:
“v02016f20000bgpbsi1evctm1jddorog”, “thumb_width”: 636, “video_size”:
{“high”: {“duration”: 28.64, “h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 848,
“file_size”: 1466827}, “ultra”: {“duration”: 28.64, “h”: 486,
“subjective_score”: 0, “w”: 858, “file_size”: 1724591}, “normal”:
{“duration”: 28.64, “h”: 360, “subjective_score”: 0, “w”: 636,
“file_size”: 1073263}}, “src_thumb_uri”: “15f9700059d5d7520efcc”,
“sp”: “toutiao”, “update_thumb_type”: 1, “vposter”:
“”, “vu”:
“v02016f20000bgpbsi1evctm1jddorog”, “duration”: 28.64, “thumb_url”:
“161b600011f489c2d3f48”, “thumb_uri”: “161b600011f489c2d3f48”, “md5”:
“ea1d8b14b256f65c07be15a2b47c57ad”} –}

京城欲非流行舞蹈自200伍年创立到现在,零基础、专业舞者、专业流行舞教练培训,爵士舞,HipHop,urban等原创编舞,总有一款符合你!

\n

LIL DONNA导师原创编舞:The Weeknd – Earned It
(Explicit)电影《五十度灰》主旨曲

回答:

{!– PGC_VIDEO:{“status”: 0, “thumb_height”: 360, “thumb_url”:
“39b000011bb59037473d”, “media_id”: 1577864872783886, “vname”:
“\\u3010\\u6b32\\u98de\\u7235\\u58eb\\u821e\\u3011KING\\u60b2\\u60c5\\u6f14\\u7ece\\u6292\\u60c5\\u7235\\u58eb\\u821e\\u968f\\u5802\\u5b9e\\u62cd-\\u859b\\u4e4b\\u8c26-\\u6f14\\u5458.mp4”,
“vid”: “451753ed1d724a0aa90bd24dd6c74f33”, “vu”:
“451753ed1d724a0aa90bd24dd6c74f33”, “neardup_id”: 14853970751040544250,
“sp”: “toutiao”, “vposter”:
“”, “external_covers”:
[{“mimetype”: “webp”, “source”: “dynpost”, “thumb_height”: 360,
“thumb_url”: “3924000b661df03bdfe6”, “thumb_width”: 640}],
“thumb_width”: 640, “item_id”: 6463314657720402446, “video_size”:
{“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854, “file_size”:
6119277}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”: 1280,
“file_size”: 11773471}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”: 0,
“w”: 640, “file_size”: 4424517}}, “md5”:
“c050f101f6aa3f239c9023253cf6566a”, “duration”: 119, “user_id”:
52526712124, “group_id”: 6463314657720402446, “thumb_uri”:
“39b000011bb59037473d”, “hash_id”: 14853970751040544250} –}

\n

\n

秦兵攻打机关城

编舞有早晚的难度,编三个成品舞须要一段相比长的年月,假诺得以的话一向跟老师学贰个现成的舞蹈,那样会省很多时光。

《秦时明月》是武侠,历史,奇幻融于壹体的3D长篇巨作。逸事背景发生在秦灭陆国到楚霸王项籍灭秦那段历史时代。是一部具有中国历史性的卡通之一。
图片 1

{!– PGC_VIDEO:{“vid”: “21ddd6ef23774744b5d675f64fdb7449”, “vu”:
“21ddd6ef23774744b5d675f64fdb7449”, “duration”: 123, “thumb_height”:
360, “user_id”: 52526712124, “neardup_id”: 6098818535531542095,
“video_size”: {“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854,
“file_size”: 8397851}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”:
1280, “file_size”: 16729279}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”:
0, “w”: 640, “file_size”: 5731448}}, “vname”:
“\\u3010\\u6b32\\u975e\\u7235\\u58eb\\u821e\\u3011JAYA\\u6700\\u65b0MV.mp4”,
“hash_id”: 2297116710987347261, “status”: 0, “media_id”:
1577864872783886, “thumb_width”: 640, “external_covers”:
[{“mimetype”: “webp”, “source”: “dynpost”, “thumb_height”: 360,
“thumb_url”: “3a31000fe755d5c9efe0”, “thumb_width”: 640}],
“item_id”: 6465500826830897678, “thumb_url”: “3a3300094926fdb5da80”,
“thumb_uri”: “3a3300094926fdb5da80”, “md5”:
“574af3977950004c4a51912e3df9c037”, “vposter”:
“”, “src_thumb_uri”:
“3a2d0000e3e7e2ce0a26”, “sp”: “toutiao”, “group_id”:
6465500826830897678} –}

天亮刚学机关术时感觉很难,特别寒心,1个人和大野熊诉苦,当她在吐弃的边缘徘徊时,盖聂出现,鼓励天明,给天明相当大地勇气,遇到困难唯有坚强乐观地去面对,才恐怕抵完毕功的对岸。

\n

诸子百家攻打机关城勇斗卫庄。